Slánský obzor

logo
 
zobrazit

Slánský obzor č. 30

19. 8. 2023 NA PRAHU 30. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Po dvouletém útlumu společenských aktivit vynuceném pandemií covidu-19 se život společ-nosti v letošním roce začal pomalu vracet k normálu. Navázat na zpřetrhané aktivity a společenská setkání nebylo vůbec jednoduché. První zlepšení jsme zaregistrovali až v letních měsících. Z tohoto důvodu byla po několika odkladech v listopadu 2022 konečně svolána valná hroma-da spolku PATRIA, na níž byl potvrzen jako předseda Zdeněk Víšek, novou tajemnicí se stala Petra Kubrová a šéfredaktorkou Slánského obzoru Irena Veverková. Staronové složení spolku je zárukou pokračování v dosavadní činnosti. Prvním důkazem je předkládaný 30. ročník Slánského obzoru, v němž byly naplněny všechny obvyklé rubriky, na které jste zvyklí. Statě přinášejí kaleidoskop příspěvků věnovaných přírodě Jílovec maďal, „přistěhovalec“ v naší krajině (Milan Dundr) a zahradní architektuře Josef Kumpán a slánská perla meziválečné zahradní architektury (Markéta Škrancová). Zájemce o zaniklá průmyslová místa ve Slaném a jeho okolí potěší Malá výprava za uhlím a kyselinou (Jan J. Brádka), stejně jako dokončená studie o zaniklých lázních nedaleko Smečna Historie bývalých lázní Šternberk a jejich držitelé (Jiří Šíma). Stále aktuální téma školství a jeho organizaci přibližuje další stať Farní školy v Rakovnickém kraji na počátku 18. století (Miloš Sládek). K historickým a v současné době i žhavým aktuálním tématům v Kladně patří otázka modernizace železničního spojení mezi Kladnem a Prahou. Předložená fakta o historii vzniku železničního uzlu pro Kladno objasňují v příspěvku Hlavní nádraží Kladno (Irena Veverková) řadu problémů, které se po mnoha diskuzích ve 20. století začaly řešit až v letošním roce. Pro leteckou historii je přínosná studie Tragédie o leteckém dnu (Milan Bárta). Do oblíbené portrétní galerie byly zařazeny dvě studie. První je věnována Karlu Havlíčku Bo-rovskému a Slánsku (Zdeněk Víšek), druhá nese název Karel Scheinpflug a film (Milan Hes) a přibližuje vztah významného slánského rodáka k tomuto fenoménu minulého století. Kaleidoskop zpráv z našeho okresu je složen z tradičního příspěvku o činnosti Patrie a z dalších zajímavých událostí, tentokrát z Pálče, Unhoště, Hnidous a Motyčína. Nechybí ani biologická zajímavost. Milí čtenáři, redakční rada doufá, že výroční 30. číslo obnoveného Slánského obzoru bude pro vás zajímavé a třeba se stane i inspirací pro letní rodinné výlety za poznáním našeho kraje. Irena Veverko Celý článek


29. ročník Slánského obzoru

9. 8. 2022 Otevíráte tradiční ročenku Slánský obzor, která byla v roce 1993 obnovena JUDr. Vladimírem Dvořákem, jako moderní regionální periodikum. Zakladatel řídil prvních pět ročníků obnoveného Slánského obzoru a po jeho náhlém úmrtí v roce 1998 zaujala místo šéfredaktora jeho manžel-ka, renomovaná autorka literatury faktu, PhDr. Zora Dvořáková, CSc. Zora Dvořáková navázala na práci svého manžela a stála v čele redakční rady až do konce ro-ku 2021, kdy onemocněla a po krátké těžké nemoci v únoru 2022 zemřela. Přes veškerý smutek pokračovala redakční rada ve své práci a připravila další ročník Slánského obzoru v podobě, na kterou jste zvyklí. Na přání zesnulé Zory Dvořákové zaujala její místo PaedDr. Irena Veverková, která již léta spolupracovala na přípravě každého z čísel. Takřka třicetiletá tradice obnoveného Slánského obzoru je pro nás všechny dostatečnou hnací silou a motivací, abychom v této práci pokračovali, a tím zároveň uctili památku obou předchozích šéfredaktor


Slánský obzor č. 28

11. 9. 2021 OBSAH Na prahu 28. ročníku obnoveného Slánského obzoru (3) STATĚ A POJEDNÁNÍ Milan Dundr: Zajímavé stromy, které rostou ve Slaném (5) Zdeněk Víšek: 100. výročí stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném (17) Milan Hes: Dějiny regionu – region v dějinách (Slánsko a Kladensko v současných dějepisných atlasech) (42) Milan Bárta: Profesor slánské obchodní akademie Karel Výborný  (50) PORTRÉTNÍ GALERIE Zdeněk Víšek: Architekt Josef Hoffmann a Dům hostů Poldiny hutě v Kladně (67) Irena Veverková: Viktor Reimann (78) Jaroslav Vykouk: Vlastenec Karel Alois Polánek (89) ZPRÁVY Slánská stopa vnuka B. Němcové (Olga Judlová) (95) U hrobu sokolského náčelníka (Libor Dobner) (97) Z regionální literatury vydané v roce 2020 (Irena Veverková, Miroslav Oliverius) (103) Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (Zpráva o činnosti za rok 2020) (Předsednictvo Patrie, z. s.) (108) KRONIKA Napínavá četba ve slánské kronice III. (Olga Judlová) (111)


Slánský obzor č.27

26. 7. 2020 Na prahu 27. roč­níku obnovené­ho Slánského ob­zoru  (3) STATĚ A POJEDNÁNÍ Milan Dundr: Výz­namné stromy, kte­ré mají souvis­lost  s Gymnáziem Vá­clava Beneše Tře­bízského ve Sla­ném  (5) Jan Čečrdle: Ji­ří Adam z Mar­tinic a Giovan­na Gonzaga   (K 400. výročí po­čátku kavalír­ské cesty Jiří­ho   Adama z Marti­nic)  (17) Zdeněk Víšek: An­tisemitské ne­pokoje 1899 ve S­laném pohledem  dobového tisku  (43) Milan Bárta: Hrad­ní stráž kontra Sbor ná­rodní bezpečnos­ti   (Ostraha zámku v Lá­nech za prezi­dentů Edvarda Be­neše  a Klementa Got­twalda)  (52) Milan Hes: Výs­ledky parlamen­tních voleb a vo­leb do zastupi­telstev   obcí 1990 ve S­laném (Ohlédnu­tí za demokra­tickými   změnami)  (58) PORTRÉTNÍ GALERIE Zdeněk Víšek: Pos­lední slánský pur­kmistr Antonín Prügl   (­64) Irena Veverko­vá: Adolf Kubát  (73) ZPRÁVY Zemědělství na Slán­sku – nová expozice v Ná­rodopisném mu­zeu   Slánska v Tře­bízi (Petra Ku­brová)  (79) Z regionální li­teratury vyda­né v roce 2019   (Irena Veverko­vá, Miroslav O­liverius)  (83) Patria, společ­nost pro ochra­nu kulturního dě­dictví (Zpráva o čin­nosti   za rok 2019) (­Zdeněk Víšek)  (87)
Václav Prázdral – první kazatel me­todistů na Klad­ně   (Jaroslav Vykou­k)  (90) KRONIKA Spolek divadel­ních ochotníků ve Sla­ném   (Michaela Balá, Ja­na Cingrová)  (93) Napínavá četba ve slán­ské kronice I­I. (Olga Judlo­vá)   (104)


NA PRAHU 26. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU

15. 9. 2019 Obnovený Slánský obzor má za sebou čtvrt století své existence. Dokázali jsme ho nejen obnovit, ale také udržet při životě s nadějí, že má před sebou další perspektivní léta. V posledních dvou ročnících se podařilo splnit naše mnohaleté přání, aby ve Slánském obzoru zazněly fundované příspěvky zabývající se přírodovědným poznáváním Slánské hory a její vegetace. Toto naše přání splnil zasvěcenými statěmi jejich autor přírodovědec Milan Dundr. Tím se vyrovnala nerovnováha, která v obsahu Slánského obzoru existovala. Převládaly statě zaměřené na historická témata. Ta dominují i v tomto čísle, ale je třeba ocenit, že ve velkém rozsahu překračují slánský region. Celý článek


Slánský obzor č.25

14. 10. 2018 Je to k nevíře, ale stojíme na prahu 25. ročníku obnoveného Slánského obzoru a tím na prahu 125. ročníku původního Slánského obzoru. Ti, kteří ho kdysi zakládali, si nebyli jisti, kolik ročníků mají před sebou, a s týmiž pochybnostmi se potýkali ti, kteří byli u kolébky obnoveného Slánské-ho obzoru. Přes všechny pochyby se to podařilo, a tak vznikla tradice, která je vzácná, ojedinělá a má předpoklady žít dál k poučení a potěše čtenářů ze Slánska i širokého okolí. Celý článek


Slánský obzor č.24

2. 7. 2017 NA PRAHU 24. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Otevíráme stránky 24. ročníku obnoveného Slánského obzoru. Jeho nabídka je obsahově opět pestrá. K tradičním autorům přibyli někteří další – a sympatické je, že jsou mladí, takže se dá očekávat, že ve svých studijních a badatelských zájmech budou pokračovat. Vedle témat, která se týkají Slánska a Kladenska, přibyla témata z Unhošťska, zatímco už několik roků není zastoupeno Velvarsko, ačkoliv je tematicky velmi zajímavé. Zřejmě o ně mezi autory není zájem. Celý článek


Slánský obzor č.23

6. 7. 2016 NA PRAHU 23. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Stalo se téměř pravidlem, že se v úvodním slově každého nového ročníku obnoveného Slánského obzoru podíváme, o čem se psalo ve Slánském obzoru před sto lety. Tím si připomeneme, že jsme obnoveným Slánským obzorem navázali na tradici původního Slánského obzoru založeného v roce 1893. Avšak činíme tak i proto, že si chceme přiblížit, čím žili ve Slaném před sto lety naši předchůdci, tehdy členové muzejního a literárního spolku „Palacký“. Celý článek


Slánský obzor č. 22

27. 3. 2016 NA PRAHU 22. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Když před sto lety po silvestrovské noci slánští občané oslavovali nástup nového roku 1914, netušili, jako nikdo netušil, že to bude rok výbuchu první světové války a že tato Velká válka odstartuje události, které poznamenají všechna následující desetiletí dvacátého století. Celý článek


Slánský obzor č. 21

27. 3. 2016 NA PRAHU 21. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Ve čtvrtek 20. června 2013 jsme si za účasti slánské veřejnosti e Vlastivědném muzeu ve Slaném připomněli a oslavili 20. ročník obnoveného Slánského obzoru. Na uplynulých dvacet let vzpomenuli nejen členové jeho redakční rady, ale také někteří autoři, kteří v něm publikují, a bylo dojemné, jak se přiznávali ke svému až citovému vztahu ke Slánskému obzoru. Za ta léta s ním srostli a velmi jim na jeho dalším dobrém osudu záleží. Celý článek


Slánský obzor č. 20

14. 3. 2015 NA PRAHU 20. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Je to k nevíře, ale obnovený Slánský obzor letos dovršil dvacetiletí své existence. Když jsme v prvních letech po listopadu 1989, po pádu komunistické totality, začínali, nevěděli jsme, jak se dlouho podaří obnovený Slánský obzor udržet při životě. Během let svůj původní regionální záběr podstatně rozšířil i mimo Slánsko na Kladensko, Velvarsko a Unhošťsko. Celý článek


Slánský obzor č. 19

17. 7. 2013 NA PRAHU 19. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Místo tradičního úvodního slova k 19. ročníku obnoveného Slánského obzoru otiskujeme vzpomínky na zakladatele Společnosti PATRIA JUDr. Vladimíra Dvořáka k jeho nedožitým 90. narozeninám v roce 2011. Celý článek


Slánský obzor č. 18

16. 7. 2013 NA PRAHU 18. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Patria – společnost na ochranu kulturního dědictví ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně předkládá veřejnosti už 18. ročník své ročenky obnoveného Slánského obzoru. Celý článek


Slánský obzor č. 17

20. 7. 2011 V okamžiku, kdy začínám psát úvodní slovo dalšího ročníku obnoveného Slánského obzoru, beru do rukou původní Slánský obzor, který vyšel před sto lety. Je v něm zachycen obraz tehdejšího města Slaný, včetně obrazu doby i života. Listuji Slánským obzorem z roku 1909. Celý článek


Slánský obzor č. 16

22. 7. 2009 Rok 2008, v němž jsme připravovali 16. ročník obnoveného Slánského obzoru, byl pro královské město Slaný rokem významným, protože si v něm připomínalo 350. výročí založení piaristické koleje ve Slaném. Absolventi piaristické koleje, později respektovaného gymnázia, představují dlouhý výčet řady generací, z nichž vzešli leckteří čelní představitelé vědních, literárních a uměleckých oborů i osvětových a kulturních počinů. Celý článek


Slánský obzor č. 15

18. 6. 2008 Patnáctý ročník obnoveného Slánského obzoru vznikal průběhem roku 2007 a jeho obsahová skladba reaguje na diskuse, které probíhaly v jeho redakční radě. Přitom se ukázalo, že některá témata doslova volají po novém důkladném historickém zpracování, založeném na seriózním studiu archivních pramenů a všech zásadních informací, které přicházejí v úvahu při posuzování kontroverzních skutečností z naší novodobé historie. Celý článek


Slánský obzor 14

16. 3. 2006 Čtrnáctý ročník obnoveného Slánského obzoru navazuje v několika příspěvcích na ročník předešlý, jehož hlavním tématem bylo šedesáté výročí konce druhé světové války, jak je v roce 1945 prožívalo město Slaný a jeho okolí. V souvislosti s tím redakce obdržela několik vzpomínek pamětníků těchto událostí, které si zaslouží, aby neupadly v zapomnění. Proto dvě z nich uveřejňujeme na závěr ročníku letošního. Celý článek


Slánský obzor 13

16. 3. 2005 V č. 13 najdete několik statí o konci druhé světové války na Kladensku a Slánsku, zajímavosti o Pražské bráně v Slaném a o historii slánského filharmonického sdružení. Další články jsou věnované cechovním vedutám, výstavní činnosti v Kladně v minulosti, okolnostem vzniku Velcova soupisu památek na Slánsku, kladenskému divadlu aj. Celý článek


Slánský obzor 12

16. 3. 2004 Když před sto lety naši předkové připravovali XII. ročník Slánského obzoru, na prvním místě vzpomenuli stého výročí narození slánského rodáka Josefa Františka Friče, později významného politika a právníka. Tehdy si pro tuto příležitost zvolili otištění úvodní pasáže z jeho Pamětí, v nichž vzpomínal na své dětství a mládí v letech 1804 –1823. Celý článek


Slánský obzor 11

16. 3. 2003 Když začátkem devadesátých let minulého století byla založena Patria – společnost pro ochranu kulturního dědictví, a jako jeden z hlavních úkolů si vytkla obnovení Slánského obzoru, umlčeného komunistickým totalitním režimem, převládaly pochybnosti, zda se to podaří. Celý článek


Slánský obzor 10

16. 3. 2002 V desátém ročníku si můžete přečíst o pravěkých nálezech v Kloboukách u Slaného, o vzniku a rozšíření Sokola na Slánsku a Kladensku, o I. krajinské výstavě v Kladně a další zajimavé statě a články. Celý článek


Slánský obzor 9

16. 3. 2001 Devátý ročník obnoveného Slánského obzoru zachycuje ve své kronice rok 2001 tak, jak káže více než stoletá tradice Slánských obzorů. Při listování IX. ročníkem Slánského obzoru z roku 1901 nás překvapí, že ačkoliv od té doby uplynulo sto let, nalezneme tu leckteré momenty, které známe ze současnosti. Celý článek


Slánský obzor 8

16. 3. 2000 Máme-li vyprovodit na cestu ke čtenáři 8. ročník obnoveného Slánského obzoru, je vhodné i v jeho případě (jako tomu bylo v mnoha případech jiných) podotknout, že se tak děje na prahu jedenadvacátého století a třetího tisíciletí. Navíc tohoto roku společnost Patria, která stojí u kolébky obnoveného Slánského obzoru, si připomíná desáté výročí svého vzniku – tomu je však věnována pozornost v jiné části Slánského obzoru – v jeho Kronice. Celý článek


Slánský obzor 7

16. 3. 1999 Sedmý ročník obnoveného Slánského obzoru si zachovává sled dosavadních jednotlivých rubrik: Statě a pojednání, Zprávy, Portrétní galerie a Kronika. Vydavatelé jsou titíž jako dosud, avšak kontaktní adresa se rozrostla o adresu internetovou. Celý článek


Slánský obzor 6

16. 3. 1998 Když začátkem devadesátých let přišel dr. Vladimír Dvořák s myšlenkou založit Společnost na ochranu kulturního dědictví ve Slaném, která později dostala zkrácený název Patria, byli i tací, kteří pochybovali, zda toto úsilí přinese nějaký pozitivní výsledek. Celý článek


Slánský obzor 4

16. 3. 1996 Obnovená ročenka Slánského obzoru se 4. ročníkem opět vydává za čtenářem. Pokračuje v naplňování koncepce stanovené při svém obnovení v roce 1993. Ve statích, pojednáních, portrétní galerii a kronice mapuje skutečnosti a jevy z minulosti i současnosti, které patří k charakteru regionu, vytvářely ho a tvoří ho, a to nejen Slánska, ale i celého současného Kladenského okresu včetně okolních spádových oblastí. Celý článek


Slánský obzor 3

13. 3. 1995 Rok 1995, v němž byl připraven 3. ročník Slánského obzoru, byl pro město Slaný významný tím, že si v něm připomenulo 700. výročí svého povýšení na město královské. Tuto událost v Slánském obzoru dokumentujeme v úvodu otištěním projevu slánského starosty pana Ladislava Čepeláka, který přednesl na slavnostním shromáždění v slánském divadle 24. června 1995. Celý článek


Slánský obzor 1 - 2

13. 3. 1994 Václav Štech v roce 1893 charakte­rizoval Slánský obzor těmito slovy: „Má býti zrcadlem života v městě našem, archivem výzkumů a studií v oboru věd a umění, příruční knihovnou, památníkem současných snah, měřítkem pokroku a ukazatelem slabin. V první řadě má sloužit Slanému, najdeme-li však pomocníků, rádi rozšíříme obor jeho i na města i obce celého okresu. Celý článek


 

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky