Slánský obzor

logo

NA PRAHU 26. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU

Obnovený Slánský obzor má za sebou čtvrt století své existence. Dokázali jsme ho nejen obnovit, ale také udržet při životě s nadějí, že má před sebou další perspektivní léta. V posledních dvou ročnících se podařilo splnit naše mnohaleté přání, aby ve Slánském obzoru zazněly fundované příspěvky zabývající se přírodovědným poznáváním Slánské hory a její vegetace. Toto naše přání splnil zasvěcenými statěmi jejich autor přírodovědec Milan Dundr. Tím se vyrovnala nerovnováha, která v obsahu Slánského obzoru existovala. Převládaly statě zaměřené na historická témata. Ta dominují i v tomto čísle, ale je třeba ocenit, že ve velkém rozsahu překračují slánský region.

Protagonisté, kteří odtud pocházeli, svými zájmy i osudem byli nejen spojeni s USA, Francií a Švýcarskem v rámci našeho zahraničního odboje, se Španělskem v době občanské války, ale i s dalekou Čínou nebo Japonskem. Téma, které zůstává zcela na domácí půdě a rovněž je uděláno velmi pečlivě a zasvěceně, se týká hudební tradice, která žila v Kolči na Budečsku. Potvrzuje to, že učitel měl na našem venkově nezastupitelnou roli a napomáhal ke zdejší osvětové a hudební kultuře. Rok 2018 byl jubilejním rokem 100. výročí od skončení I. světové války a vzniku samostatné Československé republiky. Tyto dějinné události jsou v tomto ročníku Slánského obzoru zachyceny v pohledu tehdejšího regionálního tisku. Konec I. světové války velmi plasticky a sugestivně zachycuje i Slánský obzor z roku 1918. Svými záznamy a přehledy je vzácným dokumentem té doby a současně tristním čtením, protože uvádí: Seznam válečných zajatců ze Slaného, Seznam padlých a zemřelých vojínů ze Slaného, sem příslušných nebo zde bydlících, Seznam osob nezvěstných a pohřešovaných, Seznam zemřelých a pohřešovaných vojínů ve Slaném. Ačkoliv tento ročník je dokumentem těžkého života válečných let 1917–1918 a téměř statisticky zaznamenává obtížný život ve Slaném, nakonec vyznívá optimisticky. Jeho tehdejší redaktor František Duras 3. listopadu 1918 s velkým entuziasmem píše: „Konečně nadešla ona toužebně očekávaná chvíle, násilí a lež musily ustoupiti pravdě a spravedlnosti a sen náš, ona nejdalekosáhlejší naděje, již mnozí považovali za utopii, stal se naráz skutkem, my stali jsme se svobodnými a jsme pány ve svém domově. … Budiž pozdraven svobodný náš státe, Československá republiko, zkvétej, rostiž a potrvejž na věky!“ I když se její osud pak utvářel jinak, ono počáteční nadšení bylo obrovské a víra ve skvělou budoucnost vyznívá i z těchto Durasových slov: „Lepší a šťastnější budoucnost kyne našemu národu a jenom my sami můžeme býti jejími strůjci. Tož ruce ke společnému dílu!“ Dívejme se na tato jeho slova jako na inspiraci pro nás samé. Jsme to my, kdo má být strůjcem naší budoucnosti, ale na tom se musí pracovat, takže ruce ke společnému dílu! Zora Dvořáková

OBSAH Na prahu 26. ročníku obnoveného Slánského obzoru (3) STATĚ A POJEDNÁNÍ Milan Dundr: Příspěvek k přírodovědnému poznávání Slánské hory

  • botanická část (4)

Karel Veverka: Hudební život v Kolči od poloviny 18. do počátku 20. století (43) Jiří Šíma: Čína v životě libovického rodáka MUDr. Antonína Kůrky (62) Irena Veverková: Antonín Raymond ve službách armády USA v době Velké války (72) Zdeněk Víšek: Zánik Rakousko-Uherska a vznik československého státu pohledem slánského regionálního tisku a rodinné kroniky slánského patriota Karla Čížka (78) PORTRÉTNÍ GALERIE Milan Bárta: Tragická smrt kladenského interbrigadisty Josefa Bendy (87) Milan Hes: Ohlédnutí za slánským rodákem Luďkem Eliášem (98) ZPRÁVY Návraty na Sibiř – generál Sergej Vojcechovský (Gabriela Havlůjová) (105) Italský partyzán Marino Cavicchioli (Blažena Hrabánková) (110) Staročeský jarmark v Třebízi (Petra Hložková) (113) Nová pamětní deska, plastika a stromy republiky v Kladně v roce 2018 (Jaroslav Vykouk) (115) Vzpomínkové akce slánského gymnázia (Zdeněk Víšek) (119) Zpráva o činnosti Patrie za rok 2018 (Předsednictvo Patrie, z.s.) (121) Spolek přátel Smečna a širého okolí (Eva Ničová) (126) KRONIKA Z Kroniky královského města Slaného za rok 2018 (Božena Franková, Zdeněk Víšek) (128) Napínavá četba o slánské kronice (Olga Judlová) (133) Z regionální literatury vydané v roce 2018 (Miroslav Oliverius) (141) Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.–13. ledna 2018 (Miroslav Oliverius) (148) Volby do senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5.–6. října 2018 v obvodu č. 29 – Litoměřice (Miroslav Oliverius) (151) Volby do zastupitelstev obcí v okrese Kladno konané ve dnech 5. 10.–6. 10. 2018 (Miroslav Oliverius) (153) Seznam starostů obcí v okrese Kladno po komunálních volbách konaných ve dnech 5.10.–6.10. 2018 (Miroslav Oliverius) (163) Život ve Zlonicích během Velké války (Libuše Novotná) (165)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky