Slánský obzor

logo

Slánský obzor č.27

Na prahu 27. roč­níku obnovené­ho Slánského ob­zoru  (3) STATĚ A POJEDNÁNÍ Milan Dundr: Výz­namné stromy, kte­ré mají souvis­lost  s Gymnáziem Vá­clava Beneše Tře­bízského ve Sla­ném  (5) Jan Čečrdle: Ji­ří Adam z Mar­tinic a Giovan­na Gonzaga   (K 400. výročí po­čátku kavalír­ské cesty Jiří­ho   Adama z Marti­nic)  (17) Zdeněk Víšek: An­tisemitské ne­pokoje 1899 ve S­laném pohledem  dobového tisku  (43) Milan Bárta: Hrad­ní stráž kontra Sbor ná­rodní bezpečnos­ti   (Ostraha zámku v Lá­nech za prezi­dentů Edvarda Be­neše  a Klementa Got­twalda)  (52) Milan Hes: Výs­ledky parlamen­tních voleb a vo­leb do zastupi­telstev   obcí 1990 ve S­laném (Ohlédnu­tí za demokra­tickými   změnami)  (58) PORTRÉTNÍ GALERIE Zdeněk Víšek: Pos­lední slánský pur­kmistr Antonín Prügl   (­64) Irena Veverko­vá: Adolf Kubát  (73) ZPRÁVY Zemědělství na Slán­sku – nová expozice v Ná­rodopisném mu­zeu   Slánska v Tře­bízi (Petra Ku­brová)  (79) Z regionální li­teratury vyda­né v roce 2019   (Irena Veverko­vá, Miroslav O­liverius)  (83) Patria, společ­nost pro ochra­nu kulturního dě­dictví (Zpráva o čin­nosti   za rok 2019) (­Zdeněk Víšek)  (87)
Václav Prázdral – první kazatel me­todistů na Klad­ně   (Jaroslav Vykou­k)  (90) KRONIKA Spolek divadel­ních ochotníků ve Sla­ném   (Michaela Balá, Ja­na Cingrová)  (93) Napínavá četba ve slán­ské kronice I­I. (Olga Judlo­vá)   (104)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky