Slánský obzor

logo

Slánský obzor č. 18

NA PRAHU 18. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU Patria – společnost na ochranu kulturního dědictví ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně předkládá veřejnosti už 18. ročník své ročenky obnoveného Slánského obzoru.

Její uspořádání dodržuje vžitou podobu se snahou přinést opět řadu zajímavostí a novinek ze slánského a kladenského regionu, přičemž mezi autory jsou nová jména. To je potěšující, protože počet těch, kteří mají zájem s redakcí Slánského obzoru spolupracovat, se pravidelně zvyšuje – a sympatickým jevem je i ta skutečnost, že noví autoři jsou zpravidla mladí lidé, někteří v závěru či krátce po dokončení svých vysokoškolských studií. V tom je naděje, že i v budoucnu bude mít redakce Slánského obzoru a sama Společnost Patria dostatek sil pro realizaci svých záměrů. Potěšující je i ten fakt, že se při přípravě ročenky Slánského obzoru objevují nová, nebo dosud opomíjená či zapomenutá témata a že při jejich zpracování se projevuje snaha po důkladnosti, důslednosti a pronikání do hloubky, což umožňuje objasnit, ba dokonce i vyvrátit některé omyly a přežívající legendy. Mezi takováto témata patří stať zasvěceně popisující, jak městu Kladnu byl propůjčen titul královského horního města. Mezi nová témata, jimž dosud nebyla v odborné sféře věnována pozornost, je stať pojednávající o sexuálních deliktech a deliktech proti manželství, které byly projednávány před slánským soudem v letech 1595 –1620. Mnohé nové informace čtenář získá ze stati, která se zabývá exemplářem Kutnohorské bible, jež se nachází ve sbírkách slánského Vlastivědného muzea, jakož i ze stati zabývající se kaplí Božího hrobu ve Slaném. Pro většinu čtenářů bude překvapením postava literáta Artura Breiského, kterému se dostalo označení „český Oscar Wilde“, jehož nedlouhá životní dráha byla spjata i se Slaným. Protože v roce 2010 jsme si připomínali 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, i na to je ve Slánském obzoru pamatováno statí Karel Hanek Mácha a Slánsko, která zaznamenává básníkovy kontakty s místy a s lidmi zdejšího kraje. Čtenáři rovněž naleznou v ročence řadu uměleckohisto­rických zajímavostí, ale i zprávy ze současnosti. Rok 2010 byl však také rokem volebním do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, což Slánský obzor jako ročenka nemůže opomenout, proto přináší nejen přehled volebních výsledků, ale i seznam starostů a místostarostů měst a obcí kladenské i slánské části okresu Kladno včetně kontaktů na ně. V roce 2010 u příležitosti 20. výročí vzniku Společnosti Patria se konala její valná hromada, o níž je ve Slánském obzoru podrobně referováno. To bylo podnětem, abychom se podívali, jak před sto lety, v roce 1910, vypadala členská základna Muzejního a literárního spolku „Palacký“, který tehdy vydával Slánský obzor a ve zmíněném roce připravil jeho XVIII. ročník. Toho roku měl 178 členů a výčet jmen nám potvrzuje, že toto členství bylo vnímáno jako věc cti, že ten, kdo ve městě něco znamenal, považoval téměř za svou povinnost v tomto spolku být. Jen namátkou vyberme některá jména: Baňka Václav, statkář v Slaném, Formánek 4 S L Á N S K Ý O B Z O R Antonín, okresní starosta v Slaném, MUDr. Formánek Václav, obvodní lékař v Slaném, Hemerka Aug., šlechtic ze Stanmíru, velkostatkář v Slaném, JUDr. Hohlweg Hynek, advokát v Slaném, Hozdecký Jos., redaktor v Slaném, PhDr. Krecar Antonín, c. k. školní rada v Slaném, Michl Vilém, továrník v Slaném, Scheinpfl ug Karel ml., továrník v Slaném, Šedivka Jan, správce jatek a městský zvěrolékař – a tak bychom mohli dál jmenovat místní učitele, profesory, obchodníky, advokáty, inženýry, strojníky, inspektory různého zaměření atd. Jako činní členové podle svých fi nančních možností přispívali na různé kulturní aktivity. Dnes o něčem takovém jen můžeme snít. Po všech složitých peripetiích minulého století nejen panuje nechuť organizovat se, spolčovat se, ale také vymizel někdejší entuziasmus společně stavět, společně budovat, o něco dobrého společně usilovat. Přesto nezoufejme, i dnes se najdou nadšenci, kteří přiloží ruku k dílu, aniž by se napřed ptali, kolik za to. A právě tito lidé jsou nadějí pro taková seskupení, jako je Společnost Patria. Doufejme, že se jejich cesty protnou, že se potkají, že naleznou vzájemné porozumění a že budou početně přibývat. Zora Dvořáková

OBSAH Na prahu 18. ročníku obnoveného Slánského obzoru (3) STATĚ A POJEDNÁNÍ

Václav Moucha: K výzdobě velvarské brány v Slaném (5) Jan Kašpar: Pozoruhodný exemplář Kutnohorské bible (1489, vydání se znakem) ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném (13) Romana Kmochová: „Hrome, mlč, budeš míti váček!“ Sexuální delikty a delikty proti manželství před slánským soudem v letech 1595 –1620 (20) Uměleckohistorické zajímavosti ze Slaného a Slánska: Marek Zágora: Socha Jiřího z Poděbrad ze Slaného (31) Eva Stará: Svatý Litmír v Chržíně (35) Ivana Hušáková: K slánskému znaku (38) Tomáš Řepa: Kaple Božího hrobu ve Slaném (45) Květa Hrnčířová: Od městečka ke královskému hornímu městu Kladnu (55) Zdeněk Víšek: Karel Hynek Mácha a Slánsko (66) Irena Veverková: Vývoj učňovského a odborného školství na pozadí regionální historie Kladenska a Slánska (78) Milan Hes: Slaný ve vzpomínkách přeživších (93)

PORTRÉTNÍ GALERIE Otakar Špecinger: František Horský (97) Milan Hes: Arthur Breisky a Slaný (102) Irena Veverková: Stanislav Kulhánek (115)

ZPRÁVY Jiří Friml: Ohlédnutí za historií Wilsonovy ulice a slánského nádraží (127) Jiří Suchomel: Pomníčky aneb i doly mají své „hroby“ (129) Jana Krotilová: Z návštěv dvou muzeí – Znovuotevření místního muzea v Nučicích | V Jílovém: Teskně hučí Niagara (133) Karel Ležák: 60 let ploché dráhy ve Slaném (135) Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2010) (138)

KRONIKA Z Kroniky královského města Slaného za rok 2009 (144) Z regionální literatury vydané v roce 2010 (148) Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010 (153) Seznam starostů a jejich zástupců ve městech a obcích okresu Kladno ve volebním období 2010 – 2014 (162)

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Ročenky