Slánský obzor

logo

Rejstříky Slánských obzorů

ČLÁNKY O SLANÉM

 • Historie města do r. 1350 (1893, I. roč., str. 1–9)
 • Ve válkách husitských ( 1893, I. roč., str. 14–20)
 • Popis r. 1892 (obyv. správa, škol. ap. viz jednotl. hesla (1893, I. roč., str. 20–21)
 • Jak se Slaný r. 1892 bavil? (1893, I. roč., str. 80–81)
 • Z minulých dob (1893, I. roč., str. 89–91)
 • Slaný či Slané? (1893, I. roč., str. 91)
 • Slánští v táboře kališnickém (1894, II. roč., str. 3–11)
 • Obraz města Slaného ( 1894, II. roč., str. 96–97)
 • Vojenská tažení Slaným (1894, II. roč., str. 97)
 • Slánští a vojna s Turky (1894, II. roč., str. 97)
 • Důkaz neviny (1894, 11. roč., str. 97798) Winter
 • Nesnáze s mrtvolou sebevraha (1894, II. roč., str. 98) Winter
 • Kat zločincem (1894, II. roč., str. 98) Winter
 • Prusové v Slaném (1894. II. roč., str. 98) (Kronika Nedwiedovská)
 • Kostel u sv. 14 pomocníků (1894, II. roč., str. 98)
 • Slaný r. 1848 (1894, II. roč., str. 98)
 • Slaný za krále Jiřího z Poděbrad (Dějiny města 1458–71) (1895, III. roč., str. 3–10)
 • Rozvoj města Slaného v době předhusitské (Dějiny města v 1. 1346–1420. Vypravuje Fr. Vacek) (1896, IV., roč., str. 3–14)
 • Fiskální komise r. 1792 v Slaném (1896, roč., IV,. str. 89–90)
 • Napomenutí Slánským z r. 1653 (1896, roč. IV., str. 91–93)
 • Nařízení rychtářům slánským z r. 1656 (1896, roč. IV., str. 94–5)
 • Slaný za Jagelłonců (Pokus o dějiny města v 1. 1471–1526)
 • J. Peters (1897, roč. V., str. 3721)
 • Řada proboštů a děkanů v Slaném (1897, V., str. 84)
 • Dřevěný kříž misionářky v Slaném (1898, VI. str. 134)
 • Dvaapadesátníci (1898, VI.,str. 134)
 • Kupecký dům v Slaném před 100 lety (1899, VII.,str. 1267129)
 • Literatura o Slaném (v čas. Světlo, Svobodný občan a Národní listy) (1900, VIII., str. 16–17) viz hesla časopisů
 • Slaný či Slané (1900, VIII., str. 21)
 • Přehled humánních ústavů (1900, VIII., str. 32)
 • K dějinám umělecké tvorby v Slaném – Perd. Velc (1900, VIII., str. 42–44)
 • Slaný a okolí = Literatura o Slaném (1900, VIII., str. 63)
 • Paměť některých událostí městských z 19. st.: Ant. Freor (1900, VIII., str. 127–128)
 • Některé zprávy o Slánských v Praze (1901, IX., str. 74777)
 • Úsilí o zřízení filiálky Rakousko-uherské banky v Slaném a zvýšení ceny mléka (1901, IX., str. 139)
 • Pro naše dívky (1902, X., str. 66–71)
 • Kde všude na Slánsku straší a strašívalo, Ferd. Velo (1903, XI., str. 68–75)
 • První representační akademický ples v Slaném (1903, XI., str. 115–116)
 • Kdy se na radnici zaváděly české protokoly (1903, XI., str. 133)
 • Nutnost zvláštní budovy pro úřady státní (1903, XI., str. 133)
 • Regesta listin chovaných v městském archivu slánském (P.Roubík) (1904, XII., str. 52á57)
 • Pozorování deštoměrná v Slaném (1904, XII., str. 89)
 • Emil Verner: Stručné dějiny král. města Slaného (1906, XIV., str. 14–18)
 • Purkmistři, starostové a radní města Slaného od r. 1837 až do doby přítomné (1906, XIV., str. 18–20)
 • Řada proboštů a děkanů Slánských (1906, XIV., str. 20–21)
 • Příspěvek k pramenům dějin města Slaného (1906, XIV., str. 45–47)
 • Paměti královského města Slaného – V poddanství, napsal dr. Ant. Krecar (1907, XV., str. 5–112)
 • Paměti král. města Slaného – V ochraně (1908, XVI., str. 3–13)
 • V Slaném před r. 1848, (1908, XVI., str. 51–58)
 • Král. město Slaný 1908 (popis) – 1908, XVI., str. 59–67)
 • Psaní arcibiskupa Zbyňka Berky Slánským z r. 1604 – 1909, XVII., str. 38 A
 • Paměti král. města Slaného – V době ústavní (do let sedmdesátých) – 1910, XVIII., str. 3–27
 • Paměti král. města Slaného – V době ústavní (v letech sedmdesátých) – 1911, XIX., str. 3–23
 • V Slaném po r. 1848 – 1911, XIX., str. 23–27
 • Nejdůležitější z městských listin z konce věku osmnáctého a věku devatenáctého (Vydal dr. Ant. Krecar)
 • Smlouva mezi obcí a panstvím směčenským o vodárně z roku 1781 – 1912, XX., str. 3–4
 • Smlouva mezi obcí a Marií Annou, hraběnkou z Clam-Martinic o vyproštění obce z poddanství z r. 1794 – 1912, XX., str. 5–16
 • Protokol o vodárně z r. 1812 – 1912, XX., str. 16–18
 • Narovnání s hrabětem JJ. Clam-Martincem stran lomů na Hájích z r. 1855 – 1912, XX., str. 18–20 Jaroslav Jindřich
 • Smlouva s řádem františkánským o užívání vody klášterní z r.1860 – 1912, XX., str. 21–22
 • Smlouva mezi hrabětem Clam-Martincem a slánskou obcí o úpravě služného zdejšímu vodákovi z r. 1865 – 1912, XX., str. 23–24
 • Vtělení obecních nemovitostí do veřejných knih a seznam přioraných polí z r. 1870 – 1912, XXX., str. 25–48
 • Vodoteč vedoucí Princlovou zahradou z r. 1873 – 1912, XX., str. 49–50
 • Priaristický řád prodává obci budovu kolejní r. 1876 – 1912, XX., str. 51–57
 • Věnovací listina Josefa Hubatky ohledně udržování rodinné hrobky z r. 1880 – 1912, XX., str. 57–60
 • Starý hřbitov u sv. Trojice (napsal Zd. Wirth) – 1914, XXII., str. 3–13
 • Z dob minulých (zápisy v městských knihách) – 1914, XXII., str. 13–23
 • Statistické tabely panství slánského z r. 1827 (Fr. Šváb) – 1914, XXII, str. 24–29
 • Slánský primas Jiří Vojna (Polemius) a jeho doba (J. Hulinský) – 1914, XXII., str. 29–37
 • Kazimír Fortwängler, krajský hejtman v Slaném (1833–1848) (J.Hulinský) – 1914, XXII., str. 37–42
 • V Slaném v roce 1866 – 1915, XXIII., str. 3–19

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka