Slánský obzor

logo

Zpráva o činnosti Patrie za rok 2019

Hlavní – nikoliv však jedinou – náplní našich aktivit v roce 2019 byla příprava vydání 26. ročníku obnoveného Slánského obzoru – regionální historické ročenky, jejíž vedoucí redaktorkou je spisovatelka Zora Dvořáková a která vychází za podpory Vlastivědného muzea ve Slaném, Městského úřadu ve Slaném a Státního oblastního archivu v Praze – Státního okresního archivu v Kladně již více než čtvrt století. Vedení Státního oblastního archivu v Praze, s nímž Patria dlouhodobě spolupracovala, se však na jaře 2019 rozhodlo, že počínaje rokem 2020 na vydávání Slánského obzoru již participovat nebude, neboť jeho publikační preference se změnily. Díky vstřícnosti slánského starosty Martina Hrabánka se však podařilo příslušnou finanční částku na další vydání Slánského obzoru 2019 zajistit.

Kromě příprav Slánského obzoru byla Patria, z.s., aktivní po celý rok 2019 při pořádání nejrůznějších společenských, kulturních a vzdělávacích akcí pro slánskou i kladenskou veřejnost.
Dne 14. 2. 2019 se konala ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně autogramiáda autorů publikace Příběh Velké války/Příběh tří bratrů ve Velké válce Zdeňka Víška a Ireny Veverkové. Tuto publikaci vydala na sklonku roku 2018 společnost Patria. V březnu 2019 Vlastivědné muzeum ve Slaném ve spolupráci se slánským gymnáziem Václava Beneše Třebízského a Patrií, z.s., uspořádalo již 7. ročník vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Na této významné kulturně-výchovné akci vystoupili se svými příspěvky rovněž členové společnosti Patria Milan Hes, Jiří Šíma, Irena Veverková a Zdeněk Víšek. Na počátku dubna 2019 se v Malé galerii Vlastivědného muzea konala přednáška cestovatele Viktora Čížka a předsedy Patrie Zdeňka Víška o návštěvě Polné na Českomoravské vrchovině a ohlasu hilsneriády v našem kraji. Rovněž v dubnu 2019 díky iniciativě členky předsednictva Patrie Petry Kubrové byla v rámci naplňování participativního rozpočtu slánského městského úřadu navržena realizace opravy novorománské hrobky významné slánské rodiny Hubatků z 19. století. Tento návrh Patrie sice nezískal potřebnou podporu veřejnosti, ale může být realizován v dalších letech. Dne 31. 5. 2019 se Patria spolupodílela na zajištění společensko-kulturní akce Slaná muzejní noc.
V Malé galerii Vlastivědného muzea byl 20. 6. 2019 slánské veřejnosti představen obsah 26. ročníku Slánského obzoru.
Na této akci vystoupil se svým příspěvkem o životních osudech slánského rodáka a přeživšího holokaustu Luďka Eliáše, jenž zemřel v Ostravě v červenci 2018 ve vysokém věku 95 let, historik Milan Hes. Moderátorkou setkání byla tajemnice Patrie Irena Veverková.

Od 22. 7. do 30. 7. 2019 se předseda společnosti Patria Z. Víšek podílel na přípravě nové expozice Zemědělství na Slánsku, která byla otevřena pro veřejnost v srpnu 2019 v národopisném skanzenu v Třebízi. V závěru srpna 2019 se pak Patria již tradičně podílela na zajištění kulturní akce Staročeský jarmark v Třebízi, která byla určena jak dětem, tak i dospělým. Návštěvníci Třebíze, zvláště pak zdejšího národopisného skanzenu, který je součástí slánského muzea, měli možnost seznámit se především s tradicí lidových řemesel na Slánsku. Součástí této akce bylo otevření nové expozice této pobočky slánského muzea, která je věnována vývoji zemědělství na Slánsku v 19. a 20. století.

Dne 24. 9. se Patria rovněž podílela na zajištění koncertu pro housle a klavír V. Mazáčka a Y. Ichimory, který se konal v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

V průběhu roku 2019 se redakční rada Slánského obzoru (ve složení Z. Dvořáková, I. Hušáková, J. Krotilová, P. Kubrová, J. Čečrdle a Z. Víšek) sešla celkem šestkrát, předsednictvo Patrie pak dvakrát.

O přednáškových, badatelských a publikačních aktivitách Patrie byla veřejnost informována články Z. Víška v měsíčníku Slánská radnice, dále v dvouměsíčníku Listy a v čtvrtletníku Slovo z Jeruzaléma, průběžně pak na webových stránkách Slánského obzoru (www.slanskyobzor.cz). O našich akcích rovněž informovaly webové stránky slánského muzea – www.muzeum.slansko.cz.
Členové společnosti Patria (především Z. Dvořáková, I. Veverková, P. Kubrová, J. Čečrdle, M. Bárta, M. Hes a Z. Víšek) byli publikačně aktivní také v celé řadě historicky zaměřených časopisů – odborných i populárně naučných.

Předsednictvo Patrie, z. s.

PATRIA, z.s. je nezisková organizace, která působí na Kladensku a Slánsku. Vydává ročenku Slánský obzor.

Úplné ročenky Slánský obzor jsou k nahlédnutí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, SOA (v Praze) – Státním okresním archivu v Kladně a ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.

© Slánský obzor | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Zprávy